Sprzedam działkę - SZCZAWNO-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 110 000 zł
Cena za m² - 73,33 zł

Sprzedam Działkę
gmina Szczawno-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 500 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490), Zarządzenia nr 113/2018 Burmistrza Szczawna -Zdroju z dnia 23.08.2018 r. OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Okólnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 621 o pow. 0,1500 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00071964/2 Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem: grunty orne: „RIVb o pow. 0,0870 ha, pastwiska trwałe PsIV o pow. 0,0630 ha o pow. 0,1398 ha. Zgodnie z Decyzją Burmistrza Szczawna -Zdroju Nr 50/2017 z dnia 28.11.2017 r. o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Termin przeprowadzonego pierwszego przetargu – 29.11.2018 r. Cena wywoławcza nieruchomości: 110.000,- zł + podatek VAT 23% Przetarg odbędzie się dnia 1 marca 2019 roku o godz.10 00, w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,- zł (dwadzieścia tysiące złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264. Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku gminy nie później niż w dniu 25 lutego 2019 r. Uwagi dodatkowe: - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, - wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego, - wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, - koszty transakcji ponosi strona kupująca, - termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu, - cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, - z dniem 08.10.2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Okólna poprzez drogę wewnętrzną na dz. nr 600/3 - dla przedmiotowego terenu wydana została decyzja nr 50/2017 Burmistrza Szczawna -Zdroju z dnia 28.11.2017 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn. „Lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomościach wydzielonych z działek o nr ewid. 598, 600, 602 i 603 przy ul. Okólnej obręb Szczawno-Zdrój 2.” - lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIVb i PsIVb nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1161). Zgodnie z art. 11 ustawy inwestor zobowiązany jest do złożenia do Starosty Wałbrzyskiego wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie trwałe lub nietrwale z produkcji rolniczej powierzchni użytków rolnych zajętych pod realizowaną inwestycję. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37, 74 849-39-38 Burmistrz Szczawna -Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczawno-Zdrój 2018-12-11 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 27

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.