Sprzedam działkę - SZCZAWNO-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 4 000 000 zł
Cena za m² - 110,41 zł

Sprzedam Działkę
gmina Szczawno-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 36 227 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490), Zarządzenia nr 143/2018 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 12.10.2018 r. OGŁASZA Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju, obręb nr 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 22/2, 23/2, 769/12 o łącznej powierzchni 3,6227 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00082300/0 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju (Uchwała nr XLVI/22/02 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 24 maja 2002 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 135, poz. 1868 z dnia 25.06.2002 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem AG – teren aktywizacji gospodarczej. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: „ŁIII”– łąki trwałe o pow. 0,8196 ha, „W” – rowy o pow. 0,0446 ha, grunty orne: - „RIIIb” o pow. 2,4047 ha, RIVa o pow. 0,3538 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 4.000.000,- zł + podatek VAT 23% Zaliczka: 600.000,- zł Rokowania odbędą się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz.10 00, w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 8 kwietnia 2019 r. 2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 8 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna- Zdroju ul. Kościuszki 17, pokój nr 5. Ofertę zaadresować następująco: „Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój Oferta - rokowania na sprzedaż dz. nr 22/2, 23/2, 769/12 obręb nr 1 Szczawno-Zdrój NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 12.04.2019 r. GODZ. 10:00” Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) datę sporządzenia zgłoszenia, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dla osób fizycznych aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej - dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty, 5) kopię dowodu wpłaty zaliczki, 6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Uwagi dodatkowe: zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań, zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego, koszty transakcji ponosi strona kupująca, termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań, cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo, cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na 3 roczne raty. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. pełnomocnicy, przedstawiciele powinni posiadać dokument notarialny, upoważniający do czynności w imieniu mocodawcy. cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), obowiązany jest dołączyć zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 14.03.2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach i rokowaniach zorganizowanych w dniach: 14.06.2018 r., 27.09.2018 r., 17.12.2018 r. w dniu 23 kwietnia 2018 Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XLIX/23/18 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 2351) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel.74 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8:00 do 15:00. Burmistrzowi Szczawna-Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczawno Zdrój 2018-12-31 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 32

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.