Sprzedam działkę - SZEWCE
CENA OFERTY - 70 000 zł
Cena za m² - 86,53 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 809 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Szewce § 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 89/8, o pow. 0,0809 ha, obręb Szewce. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00014592/7. § 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu położona jest przy ul. Wrocławskiej 37B, w drugiej linii zabudowy względem głównej drogi we wsi Szewce. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i tereny niezabudowane. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej, dalej drogą o nawierzchni szutrowej i drogą gruntową nieutwardzoną. Teren działki jest zarośnięty- zakrzaczony i zadrzewiony przypadkowym drzewostanem (samosiejki). W zachodniej części działki rośnie kilkudziesięcioletni dąb. Przez środkową część działki biegnie rów melioracyjny utrudniając możliwość zabudowy. Istnieje możliwość przeniesienia rowu melioracyjnego po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu-Inspektorat w Trzebnicy. Działka nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej (wodociąg, energia ułożone są w drodze głównej). § 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 1) Teren, na którym położona jest nieruchomość jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, wolnostojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), oznaczoną na rysunku planu symbolem MN/29 oraz pod drogi wewnętrzne o parametrach drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. Działka leży w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kierunków zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr V/XXXVII/208/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Szewce (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 150, poz. 2358 z dnia 17 sierpnia 2010r.) § 4. Cena nieruchomości: 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT). § 5. Wadium: 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) § 6. Termin wniesienia wadium: 04.01.2019r. § 7. Termin i miejsce przetargu: 09.01.2019r.godz. 11.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12; Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 200/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2018r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 44

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.