Sprzedam działkę - WILCZYN
CENA OFERTY - 150 000 zł
Cena za m² - 42,88 zł

Sprzedam Działkę
gmina Oborniki Śląskie
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 498 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr ……./2018 z dnia 06.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 108/4, AM-1 położonej w Wilczynie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1875z późn. zm. ), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie podaje się do publicznej wiadomości że dnia 18.01.2019 r. o godzinie 10:00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój 4, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej w poniższej tabeli niezabudowanej działki gruntu: Opis nieruchomości: Działka położona w północnej części wsi w odległości ok. 2 km od miasta Oborniki Śląskie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, terenów niezabudowanych oraz dawnego cmentarza ewangelickiego, gdzie znajduje się mauzoleum rodowe rodziny von Lauterbach. Teren działki pofałdowany, zakrzaczony, kształt działki nieregularny. Działka nie jest uzbrojona, wzdłuż jej północnej granicy przebiega sieć wodociągowa o śr. 160, w związku z czym działka przy sprzedaży będzie obciążona nieodpłatną i bezterminową służebnością przesyłu związaną z usytuowaniem sieci. Wzdłuż wschodniej i częściowo południowej granicy przebiega sieć telefoniczna, a wzdłuż wschodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka leży przy drodze wojewódzkiej nr 340 o nawierzchni asfaltowej – ulicy Obornickiej. Aktualnie nie ma urządzonego zjazdu z przyległej drogi wojewódzkiej na działkę. Od strony wschodniej przylega do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej - ulicy Św. Jadwigi. Opis miejscowości: WILCZYN – wieś położona wśród Wzgórz Trzebnickich przy drodze wojewódzkiej nr 340, trasie Oborniki Śląskie – Trzebnica. W odległości ok. 1 km za wsią znajdują się dwa stawy rybne, pełniące funkcję hodowlaną (głównie hodowla karpia) oraz rekreacyjną (kąpielisko). W pobliskich lasach przez kilka kilometrów ciągnie się strary rów przeciwczołgowy zbudowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Działka niezabudowana, zbywana na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14.01.2019 r. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości. UWAGA: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, - cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman Sporządziła: Danuta Balowska Kontakt: Urząd Miasta Oborniki Śląskie tel: 71 310-35-19 wew. 421 oborniki@oborniki-slaskie.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 42

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.