Sprzedam działkę - WYSZKÓW
CENA OFERTY - 56 000 zł
Cena za m² - 58,89 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wyszków
powiat wyszkowski
woj. mazowieckie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 951 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Wyszków, dn. 20.12.2018r. BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków oznaczonej numerem ewidencyjnym 1118/1 o pow. 951m2, położonej w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OS1W/00064526/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod cele produkcyjne i magazynowo-składowe. Cena wywoławcza nieruchomości – 56.000,00zł (wadium 8.400,00zł) Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 80% ceny wywoławczej z I przetargu. Terminy poprzednich przetargów: 06.11.2018r., 17.12.2018r. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2019r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 05.02.2019r. ul. Pułtuska”, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty: 1) Dokument tożsamości. 2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu. 3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu. 5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców). Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl Kontakt: Urząd Miasta Wyszków - pokój 129 tel: (29) 743-77-17 gmina@wyszkow.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 85

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.