Sprzedam działkę - ŻĘDOWO
CENA OFERTY - 8 000 zł
Cena za m² - 5,33 zł

Sprzedam Działkę
gmina Szubin
powiat nakielski
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 500 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ SZUBINA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Żędowie Przedmiotem ogłoszenia o przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Żędowie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 37/1 o powierzchni 0,1500 ha. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Żędowie, gmina Szubin, pośród sadu. Działka na dzień wizji stanowi część sadu, w części łąkę. Działka w kształcie wydłużonego wieloboku, teren płaski. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Nakielskiego działka nr 37/1 sklasyfikowana jest jako dr (drogi) - 0,1500 ha. Dla terenu przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin, uchwalonym uchwałą Nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 r., przedmiotowa działka znajduje się na terenie, dla którego nie wskazuje się zmiany funkcji oraz charakteru zagospodarowania. Ponadto leży w granicach Obszaru Chronionego Jezior Żędowskich - potencjalnie Pałucki Park Krajobrazowy oraz na obszarze wskazanym przez Państwowy Instytut Geologiczny jako potencjalnie zagrożony ruchami osuwiskowymi - wymagający szczegółowej weryfikacji. Przedmiotowa działka częściowo objęta jest strefą „B" ochrony konserwatorskiej. Ponadto, w dniu 15 marca 2018 r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę nr XLI/516/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1U/00015392/7. Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu prawem własności. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz ewentualne rozgraniczenie nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na kwotę 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie w Banku Spółdzielczym w Szubinie Nr: 89 8164 0001 0000 0505 2000 0027 – najpóźniej do dnia 21 lutego 2019 r. (liczy się data wpływu środków na rachunek organizatora przetargu). Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży podanym przez sprzedawcę. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu na rzecz tych uczestników, którzy przetargu nie wygrali. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szubinie (pokój nr 31 na I piętrze), przy ul. Kcyńskiej 12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłat wieczysto – księgowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szubinie (pokój nr 11), tel. 052 391 07 92 oraz na stronach internetowych www.bip.szubin.pl i www.szubin.pl. Kontakt: Urząd Miasta Szubin (Szubin) tel: 052 391 07 52 ugim@ugim.szubin.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 28

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.