Sprzedam lokal - BOGUSZÓW-GORCE
CENA OFERTY - 35 000 zł
Cena za m² - 1 087,97 zł

Sprzedam Lokal
gmina Boguszów-Gorce
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 32,17m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Burmistrz Miasta Boguszowa- Gorc O g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości LP.: 1 Nazwa i adres Nieruchomości: Lokal niemieszkalny położony przy ul. Grunwaldzkiej 5 położony na parterze budynku. Lokal składa się: z jednej izby - magazyn o powierzchni użytkowej 32,17m2 . Sprzedaż następuje bez pomieszczeń przynależnych. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. WAŻNA INFORMACJA Gmina Boguszów – Gorce posiada dokumentację projektową wraz z decyzją z pozwoleniem na budowę w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu: z lokalu niemieszkalnego na lokal mieszkalny. Obręb: Numer działki pow. KW: 2 Gorce Dz. Nr 269 0,0614ha Sw1W/00060898/8 Cena wywoławcza brutto w zł.: 35.000,00 w tym: Lokal: 32.800,00 Grunt: 2.200,00 Forma zbycia: Lokal na własność. Grunt na własność w udziale 6,17% (617/10.000) Wadium brutto w zł.: 1.800,00 Godz.: 10:00 Przetarg odbędzie się 13 lutego 2019 r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1, Boguszów – Gorce Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Forma zbycia – własność. Koszty za dokumentacje wliczone są w cenę wywoławczą. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Poprzedni przetarg odbył się 25.07.2018r., 26.09.2018r. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów- Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 08 lutego 2019r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby w dniu 11 lutego 2019 r. środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po dniu 11 lutego 2019 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Okazanie dowodu tożsamości. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 11 lutego 2019 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). III. Wpłacone wadium podlega: – zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, – zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetarg. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IV Informacje dodatkowe: - Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce PLN na rachunek Gminy Miasto Boguszów – Gorce nr: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 w ciągu miesiąca od daty wygrania przetargu. Nabywca ponosi koszty notarialne oraz sądowe. - Lokal, można oglądać w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.przy ul. Gen. H. Sienkiewicza 46, tel. 74-8449-411. - Nabywca po zawarciu aktu notarialnego zobowiązany będzie do wnoszenia miesięcznych udziałów w kosztach eksploatacyjnych i remontów budynku i jego urządzeń w wysokości ustalonej przez Wspólnotę Mieszkaniową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie -Gorcach.. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Burmistrzowi przysługuje prawo unieważnienia, odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.bip.boguszow-gorce.pl i na stronie Urzędu Miasta Boguszów – Gorce www.boguszow-gorce.pl. Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311. Zastępca Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc /-/ Sebastian Drapała Boguszów – Gorce, dnia 03.01.2019r. Sporządził: Ryszard Skrobacki Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 sekretariat@boguszow-gorce.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 37

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.