Sprzedam lokal - NOWE SIODŁO
CENA OFERTY - 30 100 zł
Cena za m² - 597,22 zł

Sprzedam Lokal
gmina Mieroszów
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Biurowy
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 50,40m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Nowym Siodle 1 . Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal użytkowy położony jest na parterze budynku w Nowym Siodle 1. Lokal składa się z sali sprzedaży i zaplecza o łącznej powierzchni użytkowej 50,40 m², wyposażony w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną. Stolarka drzwiowa drewniana i płytowa, drzwi wejściowe zabezpieczone stalową kratą, stolarka okienna – PCV - okna okratowane, posadzka – cementowa wyłożona płytkami lastrykowymi , wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo- wapienne malowane emulsyjnie. Pomieszczenia zaplecza podzielono na dwa pomieszczenia i wydzielono pomieszczenie pod WC przy zastosowaniu ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na lekkiej konstrukcji. Lokal do kompleksowego remontu kapitalnego. Lokal użytkowy nie posiada pomieszczeń przynależnych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działki nr 12/3 i 12/4 o łącznej pow. 622 m², obręb nr 4 Nowe Siodło; działka gruntowa nr 12/3 o powierzchni 359 m² oraz działka gruntowa nr 12/4 o powierzchni 263 m². Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00040118/1. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 1172/10000. Budynek Nowe Siodło 1 składa się z : 3 lokali mieszkalnych i 3 lokali użytkowych. Budynek w Nowym Siodle 1 znajduje się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków wobec czego zmiana jego funkcji oraz wszelkie prace budowlane wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 12/3 i 12/4 położone w obrębie Nowe Sidło znajdują się w jednostce terenowej oznaczonej symbolem MP. Teren obejmujący nieruchomość oznaczony symbolem MP przeznacza się dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla prowadzenia nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub komercyjnej. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 30.100 zł Wadium w wysokości 3100 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 04.02.2019 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 - do dnia 28.01.2019 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium; dowodu tożsamości; właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wspólnota Mieszkaniowa w Nowym Siodle 1 nie podjęła żadnych uchwał dotyczących bieżących remontów części wspólnych ww. nieruchomości. Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307. Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 307 urzad@mieroszow.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 40

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.