Sprzedam lokal - SZCZAWNO-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 6 000 zł
Cena za m² - 508,04 zł

Sprzedam Lokal
gmina Szczawno-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Kondygnacja 2
Powierzchnia całkowita 11,81m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ SZCZAWNA - ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14. 09. 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Szczawna - Zdroju nr 159/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. OGŁASZA rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Solickiej 2 PRZEDMIOT ROKOWAŃ OBEJMUJE: 1. prawo własności lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne, położonego na II piętrze budynku mieszkalno-usługowego, składającego się z jednego pomieszczenia o pow. użytkowej 11,81 m2, 2. prawo własności nieruchomości gruntowej dz. nr 371/1 obr. Szczawno-Zdrój 2 o pow. 0,0417 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, objętej księgą wieczystą KW nr sw1w/00028653/3 w udziale wynoszącym 275/10000. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako „Zabudowa mieszkaniowa. Utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością wprowadzenia funkcji usługowo-wypoczynkowej”. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem B – jako tereny mieszkaniowe. Cena wywoławcza nieruchomości: 6 000,- zł (sześć tysięcy złotych) w tym: cena lokalu 5 355,- zł cena gruntu 645,- zł Zaliczka: 1 200,- zł Rokowania odbędą się dnia 6 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17 Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 31 stycznia 2020 r. 2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 31 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój nr 5. Ofertę zaadresować następująco: „Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój Oferta - rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Solickiej 2 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 06.02. 2020 r. GODZ. 10:00” Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) datę sporządzenia zgłoszenia, 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty, 5) kopię dowodu wpłaty zaliczki, 6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Uwagi dodatkowe: - zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań, - zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego, - koszty transakcji ponosi strona kupująca, - termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań, - cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo, - cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 5 lat, - pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. - nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 05.07.2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, - nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 74 849 39 24. - nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach, zorganizowanych w dniach: 18.10.2019 r. oraz 19.12.2019 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel./074/ 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8:00 do 15:30. Burmistrzowi Szczawna Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczawno Zdrój 2019-12-30 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 17

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.