Sprzedam lokal - SZCZAWNO-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 65 000 zł
Cena za m² - 730,58 zł

Sprzedam Lokal
gmina Szczawno-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 88,97m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ SZCZAWNA - ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14. 09. 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Szczawna - Zdroju nr 105/2017 z dnia 4 września 2017 r. OGŁASZA rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Gen. Józefa Łączyńskiego 32 B PRZEDMIOT ROKOWAŃ OBEJMUJE: 1. prawo własności lokalu użytkowego położonego na parterze budynku użytkowego, jednokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, składającego się z jednego magazynu o pow. użytkowej 88,97 m2, wraz z przynależnym strychem o pow. 27,20 m2 2. prawo własności nieruchomości gruntowej dz. nr 14 obr. nr 1 o pow. 0,3352 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami usługowymi, objętej księgą wieczystą KW nr sw1w/00003063/9 w udziale wynoszącym 903/10000. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa mieszkaniowa. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem B – jako tereny mieszkaniowe. Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000,- zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w tym: cena lokalu 45 812,- zł cena gruntu 19 188,- zł Zaliczka: 12 000,- zł Rokowania odbędą się dnia 14 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17 Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 8 lutego 2019 r. 2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 8 lutego 2019 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój nr 5. Ofertę zaadresować następująco: „Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój Oferta - rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. gen. Józefa Łączyńskiego 32 B NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 14. 02. 2019 r. GODZ. 10:00” Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) datę sporządzenia zgłoszenia, 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty, 5) kopię dowodu wpłaty zaliczki, 6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Uwagi dodatkowe: zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań, zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego, koszty transakcji ponosi strona kupująca, termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań, cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo, cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat, pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 08.02.2017 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 74 849 39 24. nieruchomość nie znalazła nabywców w dwóch kolejnych przetargach, zorganizowanych w dniach: 24. 03. 2017 i 26. 05. 2017 r. oraz rokowaniach 18. 10. 2017 r. 26. 01. 2018 r., 23. 03. 2018 r. 21. 05. 2018 r. 07.09.2018 r. 30.11.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel./074/ 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8:00 do 15:30. Burmistrzowi Szczawna Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczawno Zdrój 2019-01-08 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 41

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.