Sprzedam lokal - WROCŁAW
CENA OFERTY - 2 450 000 zł
Cena za m² - 5 905,18 zł

Sprzedam Lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Dodano 28 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Powierzchnia całkowita 414,89m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Politechnika Wrocławska ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 we Wrocławiu Przedmiot przetargu stanowi prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni 414,89 m2, usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym we Wrocławiu przy ul. Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 oraz udział wynoszący 16,48 % w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu (działka nr 55/3, AM-26, obręb 0001-Stare Miasto, KW WR1K/00049370/9). Powierzchnia lokalu użytkowego funkcjonalnie podzielona jest na dwie części z niezależnymi wejściami. Część pierwsza składa się z 10 pomieszczeń biurowych, 2-ch pomieszczeń sanitarnych i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 156,44 m2, jest nieużytkowana. Druga część składa się z 13 pomieszczeń biurowych, 3-ch pomieszczeń sanitarnych, korytarza, przedsionka i wiatrołapu o łącznej powierzchni użytkowej 258,45 m2. Nieruchomość posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru Starego Miasta - rejon Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwalonym Uchwałą nr L/1753/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 7 sierpnia 2002 r. Nr 170, poz.2415). Zgodnie z ustaleniami wyżej powołanego planu, przedmiotowa nieruchomość leży w granicach obszaru 15UN.M.UC.Zk . Budynek wielolokalowy, na parterze którego znajduje się lokal użytkowy, nie jest wpisany jednostkowo do rejestru zabytków, ale objęty jest ochroną konserwatorską z uwagi na fakt, iż leży w granicach Zespołu Urbanistycznego Starego Miasta. Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.450.000,00 zł (VAT „zw”). Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem zbywania nieruchomości udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz. Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisaną tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. do godziny 11:00. Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium, 2) aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę : a) dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; b) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy; c) inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.); 3) promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia, 4) dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości, 5) datę sporządzenia oferty, 6) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz Regulaminem zbywania nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 7) oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości, 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia postępowania, 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego/licytacji, 10) oferowaną cenę netto, 11) dowód wpłacenia wadium. Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 137 we Wrocławiu, w dniu 26 lutego 2020 r. o godzinie 12:00. Wadium w wysokości 240 000,00 zł z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wpłata wadium jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem zbywania nieruchomości i akceptacji jego warunków. Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera (tel. 71 320 41 36), zaś o możliwości dokonania oględzin nieruchomości Agnieszka Wolna (tel. 71 320 37 84). Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn. Kontakt: Politechnika Wrocławska tel: 71 320 41 36 monika.kostera@pwr.edu.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.