Sprzedam lokal użytkowy - Bolesławiec,
CENA OFERTY - 928 000 zł
Cena za m² - 1 497,04 zł

Sprzedam Lokal
gmina Bolesławiec
powiat bolesławiecki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 619,89m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Rok budowy 1900 - 1939
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie~sprzeda~~nieruchomości zabudowane położone w Bolesławcu (woj. dolnośląskie) przy ul. Sierpnia ’80 nr 16 stanowiące jedną funkcjonalną całość, zwane dalej „nieruchomością”. Sprzedaż dotyczy prawa użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 457 i 451/12 obręb 0009 Bolesławiec o łącznej powierzchni 209 m2 zabudowanych budynkiem o funkcji usługowo-biurowej o powierzchni netto 619,89 m2.~~Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr JG1B/00015728/7 i JG1B/00019375/5.~Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta w rejonie Starego Miasta w pobliżu Rynku.~Nieruchomość oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem A-MS14 co stanowi tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę śródmiejską wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oraz przeznaczeniu uzupełniającym pod usługi publiczne.~Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość położona jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej oraz ścisłej ochrony archeologicznej.~~Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 928 000 zł netto.~~Informacje dodatkowe:~1) Bank informuje, że Nieruchomość zostanie wydana Nabywcy w terminie uzgodnionym w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, pod warunkiem zapłaty całej ceny sprzedaży. Wydanie nieruchomości nastąpi nie wcześniej niż w lutym 2020 r. W okresie od przeniesienia praw do Nieruchomości do momentu wydania przedmiotu sprzedaży, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary związane z jej utrzymaniem oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się również zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.~2) Schody do wejścia do budynku zlokalizowane od południowo- zachodniej części nieruchomości wykraczają poza obszar nieruchomości i są położone w pasie drogowym na działce ewidencyjnej nr 279/2.~3) Od strony ul. Sierpnia 80 wykusze budynku bankowego na poziomie I oraz II piętra zachodzi w rzucie poziomym na działkę gruntową nr 279/2.~4) Klimatyzatory zewnętrzne posadowione na elewacji zewnętrznej zachodzą w rzucie poziomym na działkę nr 458/2.~5) Bank wystąpił do Starostwa powiatowego w Bolesławcu o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków w postaci zmiany oznaczenia działki gruntowej nr 451/12 z B na Bi oraz o zmianę liczby kondygnacji z 4/0 na 4/1.~6) działka gruntowa nr 451/12 oznaczona jest jako niezabudowana podczas gdy w rzeczywistości jest ona zabudowana wiatrołapem wejściowym na salę obsługi budynku bankowego.~~Zapraszamy do składania ofert !~Termin składania ofert: 31.03.2019 r.~~Oferta powinna zawierać:~1) oferowaną cenę netto,~2) sposób finansowania transakcji,~3) datę i podpis osoby upoważnionej.~~Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.~~Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z załącznikami 1 i 2- dostępne na stronie internetowej Banku pod podanym linkiem: https://nieruchomosci.pkobp.pl/oferty/boleslawiec-ul-sierpnia-80-16-woj-dolnoslaskie/~lub udostępniane pod podanym niżej kontaktem.~~Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.~Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.~~Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.~Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.~~Udział w procesie sprzedaży wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~
Wyświetleń: 2176

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA