Sprzedam lokal użytkowy - Kłodzko,
CENA OFERTY - 1 470 000 zł
Cena za m² - 1 028,50 zł

Sprzedam Lokal
gmina Kłodzko
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 1429,26m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Rok budowy 1900 - 1939
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Powszechna Kasa Oszczędności~Bank Polski Spółka Akcyjna~z siedzibą w Warszawie, ~ul. Puławska 15, ~02-515 Warszawa~~OGŁASZA I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ~Przedmiotem sprzedaży są następujące prawa do nieruchomości:~~1) sprzedaży posiadanych przez PKO BP praw do Nieruchomości tj.:~ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o nr ew. 5/1, AM-3, obręb 0010, Centrum ~o powierzchni wynoszącej 280 m² wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku o powierzchni netto wynoszącej 1 429,26 m², dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00040314/5~2) oraz najmu zwrotnego powierzchni na łączny okres 60 miesięcy polegającego na:~ a) najmie części powierzchni budynku przywołanego w pkt.1 zlokalizowanej na parterze, pierwszym piętrze oraz piwnicy o powierzchni około 598,84m² w okresie 12 miesięcy po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości,~ b) najmie powierzchni użytkowej około 370,30 m2 znajdującej się na parterze oraz pierwszym piętrze nieruchomości na okres 48 miesięcy po przeprowadzeniu modernizacji powierzchni przez nabywcę zgodnie z załącznikiem nr 9 do umowy najmu.~~ 3) Udział w przetargu polega na złożeniu oferty zawierającej cenę netto nabycia nieruchomości:~• miesięczny czynsz najmu powierzchni wskazanej w pkt 2 a, przy czym cena najmu miesięcznie netto powierzchni nie będzie wyższa niż: 10 000 zł netto, ~• miesięczny czynsz najmu powierzchni wskazanej w pkt 2 b, przy czym cena najmu miesięcznie netto powierzchni nie będzie wyższa niż: 17 404,10 zł netto miesięcznie.~~ Szczegółowe warunki najmu są wskazane w projekcie umowy najmu zwrotnego stanowiącej Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (projekt umowy najmu dostępny w Departamencie Sprzedaży ~i Najmu Nieruchomości udostępniany po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z bankiem - kontakt poniżej).~~4) Cena wywoławcza zbycia Nieruchomości opisanej w pkt 1 została wyznaczona na poziomie 1 470 000 zł netto (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).~5) Czynsz najmu za powierzchnie, o których mowa w pkt. 2 a i b:~ nie może być wyższy miesięcznie niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto dla powierzchni opisanej w pkt 2. a,~ nie może być wyższy niż 17 404,10 (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta cztery 10/100) netto miesięcznie dla powierzchni opisanej w pkt 2 b.~Kwota czynszu powiększana będzie każdorazowo o podatek VAT.~~Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).~~Termin składania ofert do dnia 25.09.2019 r. do godziny 12:00.~~Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl~Pod nazwą: „Kłodzko plac Jedności 4”.~~Informujemy, że w przypadku, gdy w toku przetargu do Banku wpłynie więcej niż jedna oferta nabycia praw do nieruchomości oraz gdy proponowane ceny nabycia nieruchomości z co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferenci zostaną poinformowani. ~~Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.~~Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach Banku.~Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.~~Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 357 50 60, w godzinach 9.00-15.00.~~Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~~Liczba pomieszczeń: 30
Wyświetleń: 53

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA