Sprzedam lokal użytkowy - Olesno,
CENA OFERTY - 792 000 zł
Cena za m² - 1 116,04 zł

Sprzedam Lokal
gmina Oleśno
powiat oleski
woj. opolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 709,65m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~sprzeda:~nieruchomość zabudowaną składającą się z prawa własności działki o numerze ewidencyjnym 2567 AM-1 o powierzchni 267 m2 wraz z prawem własności budynku składającego się według ewidencji budynków z dwóch budynków, stanowiących jedną całość o powierzchni netto 709,65 m2 położonych w Oleśnie (woj. opolskie) przy Rynku 21/ Reymonta 1.~ ~Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr OP1L/00009297/3~Oczekiwana cena zbycia wynosi 792 000 zł netto~Termin składania ofert: 19.08.2019 r.~~Informacje dodatkowe: ~1) Obszar nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.~2) Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej.~3) Bank informuje, że wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi do dnia 30.03.2020 r. z możliwością przedłużenia ww. terminu o trzy miesiące tj. do 30.06.2020 r. Do czasu wydania nieruchomości kupującemu, Bank będzie ponosił ciężary i uzyskiwał korzyści związane z użytkowaniem nieruchomości. W cenie sprzedaży uwzględniono późniejszy termin wydania nieruchomości.~4) Powierzchnia budynku została podana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji z dnia 05.09.2017 r.~~Zapraszamy do składania ofert ! ~~Termin składania ofert: 19.08.2019 r.~~Oferty należy składać mailowo na adresy: agata.wojtuszek@pkobp.pl oraz nieruchomosci@pkobp.pl oraz w oryginale na adres: PKO Bank Polski SA Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52 , 00-872 Warszawa~Oferta powinna zawierać:~1) oferowaną cenę netto,~2) sposób finansowania transakcji,~3) datę i podpis osoby upoważnionej.~Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.~Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z załącznikami 1 i 2- załączniki dostępne są na stronie internetowej Banku: https://nieruchomosci.pkobp.pl/oferty/olesno-ul-rynek-21/~w zakładce pliki do pobrania.~~W przypadku wpływu do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym oferenci zostaną poinformowani. ~Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.~Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. ~Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.~Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.~~Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku~~Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.~
Wyświetleń: 143022

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA