Wynajmę działkę - JEZIORY WYSOKIE
CENA OFERTY - 31 zł

Wynajmę Działkę
gmina Brody
powiat żarski
woj. lubuskie
Dodano 30+ dni temu
Wynajmę działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 8 082 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, oznaczonej działką nr 1164/5 o powierzchni 0.8082 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (Terminal Północny w Olszynie) 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1164/5 o powierzchni 0.8082 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Opis nieruchomości: Grunt o powierzchni 31,00 m2, położony na działce oznaczonej nr 1164/5 o powierzchni 0.8082 ha. 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Powierzchnia przeznaczona na umieszczenie reklamy informacyjno-kierunkowej. Dla działki oznaczonej nr 1164/5 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren ten oznaczony został symbolem 1KDD – tereny dróg publicznych-autostrada. 5. Cena wywoławcza: 2,00 zł netto za 1 m2 powierzchni reklamy za 1 dzień. 6. Przedmiotem licytacji będzie dzienna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego. Stawka czynszu może być waloryzowana corocznie, w pierwszym kwartale każdego roku z mocą od 01 stycznia 2020 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, o ile wskaźnik ten ulegnie wzrostowi. 7. Wadium: 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych). 8. Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 13:00. 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 07 stycznia 2019 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego, Aleja Jana Pawła II nr 5, 68-200 Żary, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
 10. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem. 11. Wpłacone wadium podlega:
 a. zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,
 b. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie, c. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, d. zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 12. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium. 13. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 14. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter). 15. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 16. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 17. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679. Żary, 20.12.2018 r. S t a r o s t a /-/ Józef Radzion Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: 68 4790614 poczta@powiatzarski.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 52

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.