Wynajmę lokal - BYDGOSZCZ
Czynsz (miesięcznie) - 1 zł

Wynajmę Lokal
gmina Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Wynajmę lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 167,96m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących nieruchomości: A/ lokale użytkowe : 1. ul. Gdańska 54, pow. lokalu 46,94 m2 dane kontaktowe : ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920 lokal wykorzystywany był na działalność handlową. 2. ul. Gdańska 66, pow. lokalu 167,96 m2 dane kontaktowe : ROM-3, ul. Gdańska 9, tel. (52) 34-88-920 lokal wykorzystywany był na działalność handlową i gastronomiczną 3. ul. Bora Komorowskiego 12A, pow. lokalu 177,77 m2 dane kontaktowe : ROM-4, ul. Fordońska 38, tel. (52) 34-88-760 lokal wykorzystywany był na działalność handlową B/ ściana szczytowa budynku (cele reklamowe) przy ul. Dworcowej 89 o pow 162,60 m2 z możliwością najmu od 1 kwietnia 2019r z miesięcznym czynszem netto nie niższym jak 800,00 zł dane kontaktowe : ROM-3 ul. Gdańska 9 tel. (52) 34-88-788 Kryteria związane z umieszczeniem reklamy: 1. reklama winna być wykonana techniką malowania bezpośrednio na ścianie, 2. kolorystyka reklamy winna być stonowana, monochromatyczna, Umieszczenie reklamy wymaga uzyskania pozytywnej opinii Plastyka Miejskiego i zgody Konserwatora Zabytków. Przyszły najemca zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności w lokalu w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy. Nie rozpoczęcie działalności skutkować może rozwiązaniem umowy. W odniesieniu do lokali użytkowych położonych w centrum miasta Wynajmujący ogranicza przeznaczenie lokali dla funkcji, które poprzez proponowane przeznaczenie są nieadekwatne do rangi miejsca w szczególności chodzi o funkcję handlową w zakresie sprzedaży odzieży używanej. Pierwszy czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne płatne będą od dnia podpisania umowy, choćby przed rozpoczęciem używania lokalu najemca zobowiązany był dokonać remontu lub nakładów. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz specyfikacją robót niezbędnych do wykonania. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu i zakresem niezbędnych prac w celu przystosowania lokalu do umówionego użytku należy kontaktować się z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców (adres i nr telefonu podany obok adresu lokalu). Wszelkie prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej przyszły najemca przeprowadzi we własnym zakresie i na swój koszt i ryzyko, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów oraz uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie odnośnie wszystkich lokali użytkowych wyszczególnionych w pkt A oraz ściany przeznaczonej na cele reklamowe wymienionej w pkt B, wadium w wysokości 1.000,00 zł na konto Administracji Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o. Bank Pocztowy S.A. I Oddział Bydgoszcz nr 29 1320 1117 2032 8498 2000 0169 . W przypadku gdy w ogłoszeniu przetargowym - powierzchnia użytkowa lokalu została rozbita na część handlową, zaplecza lub piwnicy przynależnej do lokalu - proponowana stawka czynszu może być zróżnicowana. Jeżeli oferent zaproponuje jedną stawkę czynszu zostanie ona zastosowana do całej powierzchni lokalu (wraz z zapleczem i piwnicą). Do proponowanej stawki czynszowej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT oraz opłaty eksploatacyjne. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 5 lat. Warunkiem zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy oraz ścianę przeznaczonej na cele reklamowe jest wpłacenie przez przyszłego użytkownika kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto przypadającego za dany lokal/ścianę wraz z opłatami związanymi z bieżącą eksploatacją lokalu. W przypadku zaproponowania przez przyszłego najemcę miesięcznego czynszu brutto przekraczającego kwotę 2 500 zł najemca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy najmu lokalu użytkowego złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 K.p.c. egzekucji obowiązku wydania lokalu wraz z rozwiązaniem lub upływem okresu obowiązywania umowy oraz obowiązku zapłaty wszelkich należności Wynajmującego mających źródło w zawartej umowie najmu (w tym kary umownej)do wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu brutto zł wprost z tego aktu notarialnego. Koszty sporządzenia przedmiotowego aktu notarialnego obciążają w całości Najemcę. Klauzula wykonalności może być nadana temu aktowi notarialnemu w terminie do 3 lat od dnia powstania wymagalności roszczenia, jednak nie później niż do 3 lat po upływie okresu na jaki umowa została zawarta. Oferty należy składać do dnia 9.01.2019r. do godziny 10:45 w siedzibie „ADM” przy ul. Śniadeckich 1, Dział Sprzedaży pokój 17 – wyłącznie na drukach pobranych w „ADM” lub ze strony internetowej www.adm.com.pl Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.01.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy Śniadeckich 1, pokój 14 . Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach. Opis na kopercie zawierać winien informacje na jaki lokal//boks/garaż/reklamę jest składana oferta i nazwę podmiotu, który składa ofertę. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru dostępnym w siedzibie Wynajmującego przy ul. Śniadeckich 1 (Dział Sprzedaży, pokój 17 lub na stronie internetowej: www.adm.com.pl Oferta powinna zawierać: 1) datę sporządzenia oferty, 2) oznaczenie oferenta tj. imię, nazwisko (odpowiednio: firmę) i adres, 3) oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oferta, 4) wysokość oferowanego czynszu najmu, 5) rodzaj działalności, którą oferent zamierza prowadzić w lokalu 6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami (wzorem) umowy na najem, 7) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, nie wnosi do niego zastrzeżeń uznając za odpowiedzi ze względu na przeznaczenie, oraz zobowiązuje się przystosować lokal do umówionego użytku we własnym zakresie i na własny koszt, 8) oświadczenie, że podmiot jest/nie jest najemcą innych lokali, że nie zalega z opłatami podatków, ze składkami ZUS, nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych i nie jest dłużnikiem Miasta Bydgoszczy. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium lub kserokopię dowodu wpłaty wadium. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. W przypadku nie załatwienia formalności przez przyszłego użytkownika związanych z przejęciem lokalu i zawarciem umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o wygraniu przetargu – lokal będzie ponownie wystawiony do przetargu lub rokowań. Uchylanie się od zawarcia umowy w tym terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania - bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatów, wycofania lokalu z przetargu bez podania uzasadnienia, względnie unieważnienia przetargu w całości lub części. Szczegółowe warunki oddawania w najem zostały zawarte w Regulaminie oddawania w najem lokali użytkowych, garaży, boksów garażowych oraz terenów stanowiących własność Miasta Bydgoszczy dostępnym w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.adm.com.pl Zawierana umowa najmu będzie zgodna ze wzorem dostępnym w siedzibie Wynajmującego przy ul. Śniadeckich 1, pokój 17. Kontakt: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. tel: (52) 34-88-920 a.szczawinska@adm.com.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 24

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.