Wynajmę lokal - KOWALOWA
Czynsz (miesięcznie) - 98 zł

Wynajmę Lokal
gmina Mieroszów
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Wynajmę lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 31,10m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ulicy Wałbrzyskiej 34 w Kowalowej, składającego się z sali sprzedaży, zaplecza i WC o łącznej powierzchni 31,10 m2 p.u., wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą nr SW1W/00080483/2. Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się się w dniu 30.10.2019 r.; II 18.12.2019 r. CENA WYWOŁAWCZA − 3,15 zł/1 m2/m-c Wadium − 500,00 zł Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 10% stawki wywoławczej za 1m2, z zaokrągleniem do dziesiętnej części złotego. Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie (parter). Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto: Gmina Mieroszów Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008, nie później niż 19 lutego 2020 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów). 2. Przedłożenie komisji przetargowej (do siedziby ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie) nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem przetargu: - aktualne zaświadczenie Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu płatności podatku i opłat lokalnych - wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu; - aktualne zaświadczenie z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów sp. z o.o. z/s w Mieroszowie o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu; - dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu; - dowodu tożsamości; - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - uzupełnione oświadczenie stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów. Wynajmujący zastrzega: - wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń; - wadium kandydata na najemcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych; - przepadek wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy po upływie 7 dni od daty zamknięcia przetargu; - wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali; - możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie - pokój nr 8, II piętro lub telefonicznie pod numerem 74 30 30 050 oraz ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie – pokój nr 3 (parter), bądź pod numerem telefonu 74 8458 287. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 30 30 050 urzad@mieroszow.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.