Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Aleksandria Krzywowolska

CENA WYWOŁAWCZA - 26 250 zł

Data przetargu - 19.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Rejowiec
powiat chełmski
woj. lubelskie
Data publikacji - 17.09.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 600 m2
Księga wieczysta ZA1K/00060871/8
Działka nr działki - 121/6

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 października 2017r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz częścią budynku gospodarczego, położonej w miejscowości Aleksandria Krzywowolska, gmina Rejowiec, nr. działki 121/6 o łącznej powierzchni 0,46 ha dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr. ZA1K/00060871/8. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: *** Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35.000,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 26.250,00 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Wpłaty rękojmi można dokonać w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto komornika 69 1020 5356 0000 1702 0147 7371 PKO BP SA O/I Zamość albo też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, numer działki oraz imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a także PESEL licytanta. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Tomasz Fornalski
Wyświetleń: 118