Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Lipienice Dolne

CENA WYWOŁAWCZA - 74 670 zł

Data przetargu - 21.11.2017, 10:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Jastrząb
powiat szydłowiecki
woj. mazowieckie
Data publikacji - 17.09.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 5 600 m2
Księga wieczysta RA1S/00016527/0
Działka nr działki - 229, obręb - 0006

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2017 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu sala nr 1, Pl. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy , Lipienice Dolne 95, 26-505 Jastrząb, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1S/00016527/0. Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna położona w miejscowości Lipienice Dolne 95, gm. Jastrząb, województwo mazowieckie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 229 o powierzchni 0,56 ha, zabudowana w części siedliskowej budynkami mieszkalno – gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 277,50 m2 oraz budowlami infrastruktury technicznej (obręb 0006 Lipienice, ark. Nr 1). Kształt przedmiotowej działki nieregularny. Ukształtowanie płaskie, ze spadkiem terenu w kierunku północnym. Dojazd do nieruchomości drogą gminną (bez nazwy), o nawierzchni utwardzonej, o małym natężeniu ruchu. Nieruchomość rolna (0,44 ha), częściowo zabudowana (0,12 ha). Zabudowę przedmiotowej działki w części siedliskowej utworzonej na powierzchni 0,12 ha stanowią n/w budynki i budowle: budynek mieszkalny, jednorodzinny z gankiem, budynek gospodarczo – inwentarski z przybudówką, budynek stodoły z dwiema dobudówkami, zbiornik na nieczystości płynne (szambo), utwardzony podjazd i ciągi piesze, ogrodzenie zewnętrzne (w części przynależnej do działki), w.c. (bez oceny i wyceny), studnia kopana (nieczynna, obudowa zawalona). Uzbrojenie działki stanowią: energia elektryczna, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna (do własnego zbiornika na ścieki). Przedmiotowa nieruchomość ogrodzona jest (od strony frontowej i tylnej) ogrodzeniem trwałym wykonanym w dwóch technologiach. Zabudowę przedmiotowych działek uzupełniają ponadto budowle: 1.utwardzony podjazd i ciągi piesze – wykonane z płyt żelbetowych, prefabrykowanych (ażurowych) oraz z betonu jednowarstwowego. Łączna powierzchnia utwardzeń wynosi ok. – 156,00 m.kw. Stan techniczny, średnioważony określa się jako – dostateczny. 2. zbiornik na nieczystości płynne (szambo) – został wykonany jako prefabrykowany, żelbetowy, jednokomorowy zbiornik na ścieki.. Pojemność eksploatacyjna zbiornika wynosi ok. 5.000 l. Stan techniczny, średnioważony określa się jako – dostateczny. 3. studnia kopana – została wykonana z kręgów betonowych o średnicy 110 cm metodą studniarską. Głębokość eksploatacyjna wynosi ok. 15 m. Studnia nieczynna, prowizorycznie przykryta. Stan techniczny, średnioważony określa się jako – zły. Pozostała część przedmiotowej działki (0,44 ha) – została sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty orne w IVa klasie bonitacji gleby. Aktualnie cała powierzchnia tej części działki to nieużytek (ugór) rolny, porośnięty trawami i chwastami oraz kilkudziesięcioma drzewami pospolitymi i owocowymi, które pozostają poza okresem produktywnego użytkowania określonym przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, bez nawożenia, oprysków i innych zabiegów agro - technicznych. Otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią grunty rolne oraz użytki rolne zabudowane budynkami mieszkalno – gospodarczymi niskiego zainwestowania. Suma oszacowania wynosi 99 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 670,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 956,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72124057321111000050577813. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu mieszczącym się pod adresem: Pl. M. Konopnickiej 7, Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2013r. (Dz.U. z z 2003r. Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą takiej nieruchomości rolnej może być zgodnie z art. 2a ust. 1 wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna, albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Zgodnie z art. 2a ust. 4 nabycie nieruchomści rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt. 2-4 w/w ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt. 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicji rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta. Komornik Sądowy Anna Kacperska
Wyświetleń: 280