Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Prusiek

CENA WYWOŁAWCZA - 274 666,67 zł

Data przetargu - 26.10.2017, 12:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Sanok
powiat sanocki
woj. podkarpackie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 6 031 m2
Księga wieczysta KS1S/00038682/9
Działka nr działki - 544
nr działki - 543

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2017 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 108, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącego do dłużnika: ***, położonego: , Prusiek, 38-504 Sanok (Nieruchomość stanowi: działka nr 544 o pow. 0,6031 ha. Lokalizacja: działka położona bezpośrednio przy drodze głównej biegnącej przez miejscowość Prusiek. Działka nr 544 ma dostęp do drogi publicznej po gruncie drogi gminnej oznaczonej dz. nr 543, wjazd na działkę urządzony jest w jej południowo-wschodnim narożu. Działka nr 544 ma kształt nieregularnego wielokąta, zbliżony w formie nieco do trapezu, teren płaski, znajdujący się w obniżeniu terenu w stosunku do korony drogi. Nieruchomość zabudowana budynkiem socjalno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 513 m2 i biurowo-garażowym z dobudowaną wiatą o łącznej powierzchni użytkowej 430 m2 , tj. łącznej powierzchni użytkowej budynków 943 m2. Teren działki w ok. 2/3 części działki utwardzony, w części utwardzenie z klińca i materiału skalnego, w części utwardzenie ze starych płyt żelbetonowych (ta część zużyta technicznie). Na potrzeby oszacowania ustalono powierzchnię utwardzenia z klińca i materiału skalnego jako 1500m2 , uznano, iż utwardzenie ze starych płyt żelbetonowych jest zużyte technicznie. Działka w całości ogrodzona, przy czym od strony południowej, zachodniej i północnej wybudowano ogrodzenie na wysokiej podmurówce na długości ok. 260 mb, mające zabezpieczać przed zalewaniem przez wody potoku, nad murem ogrodzenie z wypełnieniem ze sztachet drewnianych na stalowych słupkach. Ogrodzenie od strony drogi stanowi siatka stalowa, długość tej części ogrodzenia to ok. 62 mb. Budynek socjalno-warsztatowy, wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Obiekt funkcjonalnie składa się z: - części socjalnej ( część zachodnia budynku ) gdzie znajdują się dwa pomieszczenia socjalne, kuchnia, część sanitarna łazienka z wc oraz korytarz z wejściem na północnej ścianie obiektu, - części warsztatowej ( część wschodnia ) z dwiema większymi halami i mniejszymi wydzielonymi pomieszczeniami. Instalacje: elektryczna światła i siły, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Stan techniczny obiektu oceniono jako dostateczny, stan funkcjonalny - dostateczny. Budynek biurowo-garażowy, wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Obiekt funkcjonalnie składa się z: - części biurowej (część wschodnia budynku) gdzie znajduje się jedno pomieszczenie użytkowane jako biuro, z wejściem bezpośrednio z podwórca znajdującym się na północnej ścianie obiektu, - części garażowej ( część centralna ) z dwoma garażami z wrotami na północnej ścianie budynku, przy jednym z garaży pomieszczenie techniczne, w tym samym garażu kanał naprawczy, - części dobudowanej wiaty murowanej obudowanej z trzech stron ze względu na stan użytkowy, techniczny i funkcjonalny powierzchnię wiaty zaliczono do powierzchni użytkowej. Stan techniczny obiektu oceniono jako dostateczny, stan funkcjonalny - dostateczny. Budynki zostały zbudowane pod koniec lat 60-tych ub. wieku. ) dla którego Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00038682/9. Suma oszacowania wynosi 412 000,00 zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 274 666,67 zł (brutto). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 200,00 zł. (brutto) Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział I w Sanoku 86 1020 2980 0000 2802 0002 9934. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Marzena Radziuk
Wyświetleń: 286