Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, PUSTYNIA

CENA WYWOŁAWCZA - 56 239 zł

Data przetargu - 27.10.2017, 13:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Dębica
powiat dębicki
woj. podkarpackie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 800 m2
Księga wieczysta RZ1D/00013914/1
Działka nr działki - 104

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy GRZEGORZ PIĘKOŚ na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2017 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 DĘBICA, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy PUSTYNIA 151, PUSTYNIA, 39-200 DĘBICA, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/00013914/1. Opis nieruchomości: Przedmiotowy udział wynosi 1/2 części i dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości PUSTYNIA, gm. Dębica, (grunty rolne zabudowane) i opisanej jest jako dz. nr 104 o powierzchni 0,0800 ha, Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Teren w całości ogrodzony. Budynek mieszkalny (pow. zabudowy 128,00 m2) zlokalizowany jest w centralnej części nieruchomości, o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Obiekt ogrzewany jest piecami kaflowymi zamontowanymi w kuchni oraz dwóch pokojach. Woda ciepła z boilera zamontowanego w łazience. Budynek wyposażony w energię elektryczną, wodę z własnej studni doprowadzonej do budynku, gaz z butli, odprowadzenie ścieków do zbiornika okresowo opróżnialnego. Budynek gospodarczy (pow. zabudowy 31 m2) zlokalizowany jest w północno-wschodniej części działki, składa się z dwóch pomieszczeń, również wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Suma oszacowania wynosi 84 358,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56 239,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 435,85 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 74203000451110000001988340. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy GRZEGORZ PIĘKOŚ
Wyświetleń: 90