Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Rożental

CENA WYWOŁAWCZA - 133 818,67 zł

Data przetargu - 13.11.2017, 14:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Pelplin
powiat tczewski
woj. pomorskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 800 m2
Księga wieczysta GD1T/00003806/6
Działka nr działki - 2/6

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2017 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy ul. Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy ul. Ogrodowa 2,Rożental, 83-130 Pelplin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00003806/6. Opis nieruchomości: działka nr 2/6 o pow. 4800 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 199 m2 oraz budynkiem gospodarczym Suma oszacowania wynosi 200 728,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 133 818,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 072,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Andrzej Zakrzewski
Wyświetleń: 307