Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Szklary

CENA WYWOŁAWCZA - 104 025 zł

Data przetargu - 16.11.2017, 11:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Hyżne
powiat rzeszowski
woj. podkarpackie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 000 m2
Księga wieczysta RZ2Z/00013648/1
Działka nr działki - 1299

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Lesław Lichaczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2017 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Szklary 355,Szklary, 36-025 Hyżne, dla którego VIII Zamiejscowy Wydział KW w Tyczynie S.R. w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00013648/1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa - działka nr 1299 o pow. 0,30ha wraz z prawem własności znajdującego się budynku drewnianego mieszkalnego o pow. ogólnej 87m2 oraz budowlami i urządzeniami. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Budynek przyłączony do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej i gazowej. Suma oszacowania wynosi 138 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 870,00 zł. Rękojmia może zostać wpłacona w gotówce w kancelarii komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 albo przelana na konto kancelarii komornika nr 63 2030 0045 1110 0000 0302 2170 w Banku BGŻ S.A. wpisując w tytule przelewu "wadium - licytacja nieruchomości - sygn. KM 953/15". Rękojmie należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje - art. 962 § 1 kpc. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać we własnym zakresie w ciągu dwóch tygodnii przed licytacją. Komornik sądowy posiada operat szacunkowy w/w nieruchomości, który znajduje się do wglądu w kancelarii komornika: Rzeszów, ul. Monte Cassino 14/59a. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie: Jakub Kurowiecki - tel. 0-17 784-03-63 , sygn. akt KM 953/15. Komornik Sądowy Lesław Lichaczewski
Wyświetleń: 133