Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Szyszkowa

CENA WYWOŁAWCZA - 129 666,67 zł

Data przetargu - 13.10.2017, 08:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Leśna
powiat lubański
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 06.09.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 13 300 m2
Księga wieczysta JG1L/00004912/4
Działka nr działki - 369/3

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomira Kuźmickiego Komornik Anna Kuźmicka-Dudek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-10-2017 o godz. 08:10 w budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy Plac 3 Maja 12, 59-800 Lubań, pokój 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy 89,Szyszkowa, 59-820 Leśna, dla której SĄD REJONOWY LUBAŃ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1L/00004912/4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa - dz. nr 369/3 o pow. 13.300 m2 zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym o pow. użytk. 144,20 m2, budynkiem gospodarczym o pow. 48,60 m2 oraz wiatą murowano - drewnianą o pow. 130,10 m2 Suma oszacowania wynosi 194 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 129 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 69102021370000990200440255. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. www.komornikluban.pl Komornik Sądowy Anna Kuźmicka-Dudek
Wyświetleń: 58