Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 292 788 zł

Data przetargu - 26.10.2017, 00:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 558 m2
Księga wieczysta WR1K/00059617/6
Działka nr działki - 39/5

Budynki

Rynek wtórny
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Wrocław, dnia 2017-09-12 dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu pl. Teatralny 1/3 50-051 Wrocław (email- wroclaw7@komornik.pl) tel. (71) 788-64-38 fax- (71)788-64-39 Sygn.akt KM 495/16 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-10-26 o godz.14:00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Świebodzka 5 sala nr 211 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A ułamkowej części nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Ostrowska 31 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00059617/6. Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem mieszkalnym udział w wysokości 4/6 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Katastru Miasta Wrocław numerem działki 39/5 o pow. 558 m2 (obręb Osobowice), położona przy ulicy Ostrowskiej 29-31 we Wrocławiu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 300 m2. Nieruchomość oddana jest w użytkowanie wieczyste do 12-05-2075 r.Nieruchomość położona na działce numer 39/5 o powierzchni 558 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wykonanym w technologii tradycyjnej (budynek wybudowano ok. 1976 roku). Budynek zlokalizowany jest prostopadle do ulicy – wejście główne na elewacji frontowej. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego określona na podstawie serwisu mapowego -<http://wms.zgkikm.wroc.pl/wms/> - wynosi ok. 200 m2. Opierając się na porównaniu do podobnych budynków w zakresie relacji powierzchni zabudowy do budynku mieszkalnego można przyjąć, że powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 300 m2. W południowym narożniku działki znajduje się wolnostojący garaż jednostanowiskowy. Budynek mieszkalny posiada parter oraz piętro, a także jest częściowo podpiwniczony. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 585 576,00 zł. w tym wartość 4/6 udziału wynosi : 390.384,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 292.788,00 zł. tj.trzy czwarte wartości oszacowania. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39.038,40 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, w gotówce lub w postaci książęczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Nieruchomość tą można oglądać w dniu 12.10.2017r. w godzinach od 10:00 do 10:30 , zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Wyświetleń: 109