Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 345 098 zł

Data przetargu - 18.12.2017, 09:12

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 306 m2
Księga wieczysta WR1K/00074697/1
Działka nr działki - 67

Budynki

Rynek wtórny
O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek KancelariaKomornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-12-18 o godz. 09:00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Świebodzka 5 sala nr 207 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Jugosłowiańska 122A posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00074697/1 Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Katastru Miasta Wrocław numerem działki 67 o pow. 306 m2 (obręb Różanka), położona przy ulicy Jugosłowiańskiej numer 122A we Wrocławiu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 150 m2. Nieruchomość oddana jest w użytkowanie wieczyste do 26 czerwca 2072 r.Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00074697/1 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu. Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Wrocław. Grunt oddany jest w użytkowanie wieczyste do 26 czerwca 2072 r.Wrocław ul. Jugosłowiańska 122A – działka numer 67 o powierzchni 306 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wykonanym w technologii tradycyjnej (budynek wybudowano ok. 1980 roku). Budynek zlokalizowany jest równolegle do ulicy – wejście główne na elewacji frontowej. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego określona określona przez biegłego wynosi 92 m2. Opierając się na porównaniu do podobnych budynków w zakresie racji powierzchni zabudowy do budynku mieszkalnego można przyjąć, że powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 150 m2. Kształt działki nawiązuje do prostokąta; korzystne proporcje długości boków. Teren działki płaski, w całości ogrodzony. Od strony ulicy Jugosłowiańskiej ogrodzenie metalowe. Dach papowy, płaski. Rynny i rury spustowe ocynkowane. Stolarka okienna i drzwiowa wejściowa. Budynek jest ocieplony. Zagospodarowanie działki typowe (trawa i krzewy ozdobne). Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej. Nieruchomość znajduje się na małym osiedlu domów jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Jugosłowiańskiej. W dalszej odległości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne oraz punkty handlowo – usługowe. Ogólne położenie nieruchomości należy uznać za bardzo dobre. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 517.647,00 zł. ( w tym wartośc gruntu 101 974,00 zł. )Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 388.235,25 zł. (tj. trzy czwarte wartości oszacowania )Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 51.764,70 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, w gotówce lub w postaci książęczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Nieruchomość tą można oglądać w dniu 30.11.2017 r. w godzinach od 10:00 do 10:30 ,zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem znią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane wdalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Wyświetleń: 155