Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Marcinowice

CENA WYWOŁAWCZA - 518 293,33 zł

Data przetargu - 03.08.2017, 10:08

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Krosno Odrzańskie
powiat krosnieński
woj. lubuskie
Data publikacji - 15.06.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 239 300 m2
Księga wieczysta ZG1K/00013511/1
Działka nr działki - 252/1
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2017 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy , Marcinowice, 66-600 Krosno Odrzańskie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy S.R. w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00013511/1. Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna (działka nr 252/1) o pow. 23,93 ha we wsi Marcinowice gm. Krosno Odrzańskie, Na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585) licytant musi spełniać warunki określone w art. 2a ust. 1 lub art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. a-e w/w ustawy lub przedstawić zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Suma oszacowania wynosi 777 440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 518 293,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 744,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim mieszczącym się pod adresem: , 66-600 Krosno Odrzańskie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Robert Hański
Wyświetleń: 31