Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Będków

CENA WYWOŁAWCZA - 7 725 zł

Data przetargu - 20.11.2017, 10:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Rząśnia
powiat pajęczański
woj. łódzkie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 5 400 m2
Księga wieczysta SR2W/00014475/5
Działka nr działki - 624
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2017 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 12, 98-330 Pajęczno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Będków, 98-332 Rząśnia, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00014475/5. Opis nieruchomości: Działka 624 o pow. 0,5400 ha położona w południowej części obrębu Będków w otoczeniu terenów rolnych, leśnych i niedalekim zabudowań. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej. Teren wznoszący się w kierunku północnym. Działka w kształcie prostokąta o szerokości około 14metrów. Działka nie jest użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej zły – nieużytek, Suma oszacowania wynosi 10 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Wieluniu 43 10204564 0000 5702 0082 0472. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu mieszczącym się pod adresem: ul. Jana Kilińskiego 12, Wieluń, 98-300 Wieluń. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Bartosz Podyma
Wyświetleń: 119