Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Brzezimierz

CENA WYWOŁAWCZA - 945 000 zł

Data przetargu - 25.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Domaniów
powiat oławski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 21 984 m2
Księga wieczysta WR1O/00027220/7
Działka nr działki - 114/2
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2017 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11-go Listopada 12, 55-200 Oława, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Brzezimierz, 55-216 Domaniów, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00027220/7. Opis nieruchomości: działki nr: 114/2 o pow. 1,1620ha oraz 115 o pow. 2,1984ha -łaczne pow. 3,3604ha -nieruchomość niezabudowana - zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego gminy Domaniów położona na obszarze oznaczonym jako [P/U] - tereny aktywności gospodarczej Suma oszacowania wynosi 1 260 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 945 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 126 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 59 10902428 0000 0006 1400 0064. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule, a nabyć mogą jedynie osoby wymienione w art. 2a. pkt.1,2 spełniające wymogi z art. 6 oraz art. 7 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (zm. Dz.U. z 2016r. poz.2260) W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Kazimierz Bobowski
Wyświetleń: 50