Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Chorzew

CENA WYWOŁAWCZA - 178 800 zł

Data przetargu - 20.11.2017, 10:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Kiełczygłów
powiat pajęczański
woj. łódzkie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 9 500 m2
Księga wieczysta SR2W/00005421/6
Działka nr działki - 1670
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2017 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 12, 98-330 Pajęczno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Chorzew, 98-358 Kiełczyglów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00005421/6. Opis nieruchomości: - działka nr 1670 o pow. 0,95 ha położona w otoczeniu terenów rolnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz w niedalekim sąsiedztwie linii kolejowej w zachodniej części obrębu Chorzew. Dojazd do działki droga asfaltową. Działka o szerokości około 80 metrów. Działka ma kształt nieregularnego prostokąta, teren ziemny, płaski, nie jest ogrodzona, porośnięta trawą - łąka, pojedynczymi drzewami owocowymi oraz zadrzewieniami śródpolnymi. Na działce znajduje się studnia głębinowa – według informacji od dzierżawcy o średnicy 40cm i głębokości 150 m. Budowa według oświadczenia dzierżawcy w latach 80-tych. Na działce na powierzchni około (0,12ha) znajduje się fragment zbiornika wodnego. Przez działkę przebiega linia energetyczna oraz znajduje się na niej słup betonowy od linii energetycznej. Suma oszacowania wynosi 268 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 178 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Wieluniu 43 10204564 0000 5702 0082 0472. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu mieszczącym się pod adresem: ul. Jana Kilińskiego 12, Wieluń, 98-300 Wieluń. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Bartosz Podyma
Wyświetleń: 133