Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Goszczyna

CENA WYWOŁAWCZA - 1 314 750 zł

Data przetargu - 25.10.2017, 12:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Domaniów
powiat oławski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 31 755 m2
Księga wieczysta WR1O/00028362/1
Działka nr działki - 51
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2017 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11-go Listopada 12, 55-200 Oława, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Goszczyna, 55-216 Domaniów, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00028362/1. Opis nieruchomości: działki nr 51 o pow. 3,1755ha oraz 52/2 o pow. 1,3685ha (am-1)- łączna pow. 4,5440ha - działki niezabudowane objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach terenu aktywności gospodarczej (symbol 4P/U) Suma oszacowania wynosi 1 753 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 314 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 175 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 59 10902428 0000 0006 1400 0064. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Kazimierz Bobowski
Wyświetleń: 135