Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Grodziec Mały

CENA WYWOŁAWCZA - 134 250 zł

Data przetargu - 18.10.2017, 14:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Głogów
powiat głogowski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 08.09.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 287 m2
Księga wieczysta LE1G/00003043/5
Działka nr działki - 332
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2017 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Grodziec Mały 73, 67-240 Grodziec Mały, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00003043/5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa - nr działki 332 o pow. 0,3287 HA, zabudowana budynkiem mieszkanlym jednorodzinnym (o pow. użytk. 96,00m2) i budynkiem gospodarczym, zlokalizowana przy drodze asfaltowej, uzbrojona w sieć elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową. Nieruchomość położona jest w miejscowości Grodziec Mały 73, posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rej. w Głogowie nr LE1G/00003043/5. Suma oszacowania wynosi 179 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 900,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Marcin Sobuś
Wyświetleń: 103