Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Kiełczówek

CENA WYWOŁAWCZA - 96 495,33 zł

Data przetargu - 18.10.2017, 12:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Długołęka
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 17.09.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 940 m2
Księga wieczysta WR1E/00077157/9
Działka nr działki - 76/5
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2017 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy Topolowa ,Kiełczówek, 51-311 Długołęka, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00077157/9. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Kiełczówek przy ul. Topolowej, działka nr 76/5, AM - 1 o pow. 940 m2. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu i płaską konfigurację terenu. W sąsiedztwie działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz tereny zielone. Działka położona na obszarze o małym zagęszczeniu zabudowy. Na terenie działki znajduje się nie użytkowany kort tenisowy, którego nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, nawierzchnia zawilgocona z porostami roślinnymi. Obszar zajęty na kort tenisowy ogrodzony. Suma oszacowania wynosi 144 743,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 495,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 474,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 28.09.2017 09:00 - 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Arkadiusz Nitschke
Wyświetleń: 105