Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Krośnice

CENA WYWOŁAWCZA - 19 431 zł

Data przetargu - 08.11.2017, 10:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Krośnice
powiat milicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 05.09.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 756 m2
Księga wieczysta WR1M/00028285/5
Działka nr działki - 506/73
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Miliczu Agnieszka Kołodziej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-11-2017 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu z siedzibą przy J.Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** , położonej przy , 56-320 Krośnice, dla której SĄD REJONOWY MILICZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00028285/5. Opis nieruchomości: działka nr 506/73, Bi - Inne tereny zabudowane o pow. 0,0756 ha częściowo utwardzona lanym betonem - około 2/3 pełniąc funkcje placu składowego, na części nieutwardzonej zlokalizowane są stare fundamenty po budynku, widoczna niska podmurówka. Na działce znajdują się lampy wewnętrzne elektryczne. Instalacja elektryczna oraz wodociągowa z zasięgu. Dojazd do działki z czterech stron drogami o różnej nawierzchni. Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: Bi - inne tereny zabudowane o pow. 0,0756 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny obsługi komunikacji, które w ramach przeznaczenia podstawowego stanowią: garaże, parkingi terenowe, budynki gospodarcze, a w ramach przeznaczenia uzupełniającego: obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleń. Suma oszacowania wynosi 25 908,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 431,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 590,80 zł. (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Szczegółowych informacji związanych z licytacją przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (71) 384-03-99. Komornik Sądowy Agnieszka Kołodziej
Wyświetleń: 84