Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Lubiszewo

CENA WYWOŁAWCZA - 54 214,50 zł

Data przetargu - 16.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Tczew
powiat tczewski
woj. pomorskie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 335 m2
Księga wieczysta GD1T/00042260/1
Działka nr działki - 176/3
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy Andrzej Zakrzewski przy Sądzie Rejonowym w Tczewie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2017 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja: - nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy , 83-112 Lubiszewo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00042260/1. Opis nieruchomości: działka nr 176/3 o pow. 0,1335 ha przenzaoczna pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą Suma oszacowania wynosi 108 429,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 54 214,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 842,90 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Andrzej Zakrzewski
Wyświetleń: 158