Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Oborniki Śląskie

CENA WYWOŁAWCZA - 128 655,33 zł

Data przetargu - 22.11.2017, 13:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Oborniki Śląskie
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 564 m2
Księga wieczysta WR1W/00011518/4
Działka nr działki - 132
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1W/00011518/4 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Małgorzata Garczyńska Z-ca Anna Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2017 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul.Parkowa 4 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 132 przeznaczoną pod zabudowę domem mieszkalnym o powierzchni 0,0564HA, zabudowanej domem jednorodzinnym w budowie oddaną w wieczyste użytkowanie do dnia 13-08-2078r. należącej do dłużnika: *** położonej: 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE, ul. Juliana Tuwima 5, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1W/00011518/4 Suma oszacowania wynosi 192 983,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 655,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 298,30zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Oleśnicy 66 10205297 00001802 00025452 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Trzebnicy na ul. Norwida 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik zawiadamia, iż w prowadzonym równolegle postępowaniu upadłościowym drugiego współwłaściciela w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej sygn. akt VIII GUp55/16 ulega sprzedaży na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza, który wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki 1/2 udziału niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 132 o powierzchni 0,0564HA oddaną w wieczyste użytkowanie do dnia 13-08-2078r za cenę nie niższą niż 128 655,33zł. W związku z powyższym nabywca licytacyjny będzie miał możliwość podpisania z syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży pozostałego udziału w nieruchomości.
Wyświetleń: 134