Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Roztoka

CENA WYWOŁAWCZA - 123 000 zł

Data przetargu - 15.11.2017, 11:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Dobromierz
powiat świdnicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 400 m2
Księga wieczysta SW1S/00011701/0
Działka nr działki - 67
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2017 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L.Okulickiego 2, 58-100 Świdnica, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. 3 Maja 71, 58-173 Roztoka, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00011701/0. Opis nieruchomości: pierwsza licytacja 3/3 niewydzielonych części nieruchomości stanowiących: działka nr 67 o pow.0,34ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 164,3 m2, dwukondynacyjnym oraz budynkiem gospodarczym o pow. 84 m2. Budynek mieszkalny przedwojenny, według ustalenia z wizji lokalnej, wybudowany na początku 20 w. Działka wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej : instalację wodną i energetyczną, ścieki odprowadzane do przydomowego szamba. Dostęp do nieruchomości z drogi gminnej asfaltowej ( ul. 3 Maja ), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren wiejskiej zabudowy mieszkaniowej istniejącej Nieruchomość należy do dłużnika: ***, położona jest: 58-173 Roztoka, ul. 3 Maja 71 dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: SW1S/00011701/0] Suma oszacowania wynosi 164 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA O.Świdnica 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Aleksander Suszycki
Wyświetleń: 209