Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Roztoka

CENA WYWOŁAWCZA - 45 750 zł

Data przetargu - 30.10.2017, 13:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Dobromierz
powiat świdnicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 02.08.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 436 m2
Księga wieczysta SW1S/00056862/3
Działka nr działki - 198/2
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Grażyna Moszyńska-Zaremba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2017 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 313, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** , położonej przy ,Roztoka, 58-377 Dobromierz, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00056862/3. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, działka nr 198/2 o powierzchni 0,3436 ha. Suma oszacowania wynosi 61 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 77 1020 5138 0000 9202 0077 2954. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy mieszczącym się pod adresem: ul. Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Grażyna Moszyńska-Zaremba
Wyświetleń: 171