Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Rydułtowy

CENA WYWOŁAWCZA - 73 746,67 zł

Data przetargu - 08.12.2017, 10:12

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Rydułtowy
powiat wodzisławski
woj. śląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 975 m2
Księga wieczysta GL1W/00038546/5
Działka nr działki - 1038/229
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śl. na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2017 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 109, odbędzie się druga licytacja: - nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Bolesława Krzywoustego b/n,Rydułtowy (obręb Radoszowy), 44-280 Rydułtowy, dla której Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/00038546/5. Opis nieruchomości: działka gruntu nr 1038/229 o powierzchni 0,3975 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym o pogorszonym stanie technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki (stodoła) Suma oszacowania wynosi 110 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 746,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 062,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim 95 8468 0000 0010 0038 6999 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Łukasz Twaróg
Wyświetleń: 107