Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, SIEDLISKA BOGUSZ

CENA WYWOŁAWCZA - 4 813,33 zł

Data przetargu - 19.10.2017, 12:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Brzostek
powiat dębicki
woj. podkarpackie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 5 800 m2
Księga wieczysta RZ1D/00024199/2
Działka nr działki - 165/2
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy GRZEGORZ PIĘKOŚ na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2017 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 DĘBICA, pokój 113, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,SIEDLISKA BOGUSZ, 39-231 BRZOSTEK, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/00024199/2. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w msc. Siedliska Bogusz, gm. Brzostek, powiat dębicki woj. podkarpackie, opisana jako dz. 165/2 o pow. 0,58 ha, i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dębicy nr RZ1D/00024199/2. Wg zapisów w księdze wieczystej nieruchomość użytkowana jest jako las. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta o orientacyjnych wymiarach 117x50m, zlokalizowana jest w terenie górzystym o spadku w kierunku południowym, nieuzbrojona w media, od strony wschodniej posiada dostęp do drogi nieutwardzonej o nieuregulowanym stanie prawnym, aktualnie będącej w samoistnym posiadaniu Mienia Komunalnego Gminy Brzostek. Nieruchomość niezabudowana, porośnięta gęsto rosnącym drzewostanem utrudniającym wejście na teren nieruchomości, drzewostan młody, samosiejny, zaniedbany, w wieku nieeksploatacyjnym, teren nie wykazuje śladów racjonalnej gospodarki. Suma oszacowania wynosi 7 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 813,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 722,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 74203000451110000001988340. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy GRZEGORZ PIĘKOŚ
Wyświetleń: 191