Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Suwałki

CENA WYWOŁAWCZA - 194 250 zł

Data przetargu - 13.10.2017, 11:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Suwałki
woj. podlaskie
Data publikacji - 30.08.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 697 m2
Księga wieczysta SU1S/00005341/0
Działka nr działki - 33670, obręb - 0009
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-10-2017 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: współwłaścicieli - Jolanta Waszczuk (udział 1/2) oraz Dariusz Kotowski (udział 1/2), położonej przy ul. Paweckiego 18, 16-400 Suwałki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00005341/0. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntową zabudowaną, obręb 0009 Suwałki, nr działki 33670, o pow. 0,1697ha. Zabudowa na działce: budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 120,10m(2), parterowy, poddasze nieużytkowe, rok budowy 1961r. LICYTACJA MA NA CELU ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI. Suma oszacowania wynosi 259 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Suwałki Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 12.10.2017 11:15 - 11:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach mieszczącym się pod adresem: Sejneńska 30, Suwałki, 16-400 Suwałki. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Paweł Wasilewski
Wyświetleń: 140