Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 173 580 zł

Data przetargu - 18.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 12.08.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 654 m2
Księga wieczysta WR1K/00171640/7
Działka nr działki - 17/4
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2017 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-040 Wrocław, pokój 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Rogowska , 54-440 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00171640/7. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest działka numer17/4 położona w drugiej linii zabudowy przy ulicy Rogowskiej we Wrocławiu, za budynkiem numer 131. Działka posiada kształt regularny – wydłużony prostokąt o korzystnych proporcjach długości boków. Działka posiada powierzchnię 1654 m2, jest częściowo ogrodzona. Działka nie jest urządzona i zagospodarowana, znajduje się na niej dzika roślinność krzewiasta oraz trawiasta. Działka posiada możliwość podłączenia do sieci energetycznej, gazowej, wodnej oraz kanalizacji sanitarnej, a także sieci telekomunikacyjnej, poprzez sąsiednie działki. Działka nie posiada zapewnionego prawnego dostępu do drogi publicznej. Wzdłuż całej szerokości działki, tuż przy granicy z działką numer 17/3, przebiega linia napowietrzna wysokiego napięcia. Z tym faktem wiąże się to, że część działki, o powierzchni podanej poniżej nie będzie mogła zostać zabudowana i zagospodarowana w sposób podany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość tą można oglądać w dniu 02.10.2017r. w godzinach od 10:00 do 10:30 , zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Suma oszacowania wynosi 231 440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 580,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 144,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP III O WROCŁAW 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Tomasz Wieczorek
Wyświetleń: 223