Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Wyszki

CENA WYWOŁAWCZA - 15 150 zł

Data przetargu - 31.10.2017, 09:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Bystrzyca Kłodzka
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 17.09.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 249 m2
Księga wieczysta SW1K/00072105/0
Działka nr działki - 87/1
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-10-2017 o godz. 09:00 pod adresem: V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Wyszki (działka nr 87/1), 57-520 Długopole Zdrój, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00072105/0. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowi działkę nr 87/1 o pow. 0,2249 ha przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. Na działce przy granicy zachodniej istnieją fundamenty po rozpoczętej budowie domu mieszkalnego. Wzdłuż południowej granicy działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna. Dojazd do działki gminną drogą o nawierzchni utwardzonej. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21203000451110000000875540 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania wynosi 20 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 21203000451110000000875540. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku mieszczącym się pod adresem: ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Henryk Suszycki
Wyświetleń: 161