Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Wyszki

CENA WYWOŁAWCZA - 11 925 zł

Data przetargu - 31.10.2017, 09:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - działka
gmina Bystrzyca Kłodzka
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 5 800 m2
Księga wieczysta SW1K/00038784/3
Działka nr działki - 351/1
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-10-2017 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Wyszki (działka nr 351/1), 57-520 Długopole Zdrój, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00038784/3. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowi działkę nr 351/1 o pow. 0,5800 ha, w części 1755m2 przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, w części 0,4045 ha stanowiąca grunt rolny. Dojazd do działki z drogi powiatowej nr 3277D. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21203000451110000000875540 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania wynosi 15 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 21203000451110000000875540. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku mieszczącym się pod adresem: ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Henryk Suszycki
Wyświetleń: 169