Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Gdańsk

CENA WYWOŁAWCZA - 154 500 zł

Data przetargu - 09.11.2017, 12:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Gdańsk
woj. pomorskie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta GD1G/00091348/8, GD1G/00091511/2
Powierzchnia całkowita 70,2m2
Powierzchnia użytkowa 70,2m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Alicja Julke-Kostrzewa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2017 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk, pokój E 1.10A , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Trakt Św. Wojciecha 82/2, 80-039 Gdańsk, dla którego III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00091511/2. Opis nieruchomości: Z lokalem związany jest udział wynoszący 50/100 części we własności nieruchomości wspólnej, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00091348/8 (w księdze wieczystej o nr GD1G/00091511/2 widnieje wpis, że z lokalem związany jest udział 50/100 w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, z którego lokal został wydzielony, natomiast według księgi wieczystej nr GD1G/00091348/8 nieruchomość gruntowa oraz części wspólne budynku stanowią prawo własności). Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 70,20 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 42,70 m2. Lokal położony jest na I piętrze. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania wynosi 206 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział I w Gdańsku 80102018110000070201790864. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 9A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Alicja Julke-Kostrzewa
Wyświetleń: 64