Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Jelenia Góra

CENA WYWOŁAWCZA - 62 362,50 zł

Data przetargu - 21.11.2017, 12:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 23.06.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta JG1J/00085673/5

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2017 o godz. 12:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 21, sala nr 124 , 58-500 Jelenia Góra, odbędzie się pierwsza LICYTACJA nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Grunwaldzka 31/4 , 58-500 Jelenia Góra, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00085673/5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 31/4. Suma oszacowania wynosi 83 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 362,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 315,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 08203000451110000000828050. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy. Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 08:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. Komornik Sądowy Mariusz Kopeć
Wyświetleń: 106