Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Legnica

CENA WYWOŁAWCZA - 12 375 zł

Data przetargu - 07.11.2017, 12:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Legnica
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta LE1L/00088491/4

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2017 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy z siedzibą przy Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Pomorska 4/5, 59-220 Legnica, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00088491/4. Suma oszacowania wynosi 16 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 56 1050 1748 1000 0022 0595 9295. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:35 do godz. 12:35 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Czesław Walczak
Wyświetleń: 81