Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Lubomierz

CENA WYWOŁAWCZA - 39 750 zł

Data przetargu - 20.11.2017, 12:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Lubomierz
powiat lwówecki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 17.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta JG1S/00023967/9, JG1S/00023968/6

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2017 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Majowa 28A/59-623, 59-623 Lubomierz, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00023968/6. Opis nieruchomości: lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Lubomierzu przy ul. Majowej nr 28A/2, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, wraz z udziałem w wysokości 1626/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 46/4 o powierzchni 0,0495 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1S/00023967/9.Lokal mieszkalny nr 2 położony jest w bloku mieszkalnym wielorodzinnym (6 lokali), wzniesionym w latach 80-tych XX wieku w technologii mieszanej, częściowo murowanej i częściowo drewnianej. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na II kondygnacji, tj. na piętrze bloku mieszkalnego, w klatce skrajnej. W skład nieruchomości lokalowej wchodzą dwa pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 45,40 m2 oraz przynależne dwie piwnice o powierzchniach 2,80 m2 i 5,50 m2. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest dwustronny, rozkładowy. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały znajdującego się w piwnicy. Zgodnie z działem I-O księgi wieczystej o nr KW JG1S/00023968/6, łączne pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 45,4000 m2.Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 października 2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierza w granicach administracyjnych(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 28 lutego 2001r. Nr 14, poz. 122), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 116MN - tereny mieszkaniowe- budynki wielorodzinne. Dla istniejących obiektów budowlanych możliwy jest remont, modernizacja i przebudowa w rozumieniu właściwych przepisów prawa budowlanego. Suma oszacowania wynosi 53 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S. A. Oddział Jelenia Góra 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Małgorzata Powalska-Graba
Wyświetleń: 87