Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Piława Górna

CENA WYWOŁAWCZA - 16 725 zł

Data przetargu - 17.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Pilawa Górna
powiat dzierżoniowski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 26.08.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta SW1D/00022594/2
Powierzchnia całkowita 26,9m2
Powierzchnia użytkowa 26,9m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2017 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Piastowska 65/6, 58-240 Piława Górna, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022594/2. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny wraz z udziałem w 624/10000 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, położonej: 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 65/6, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022594/2, własność dłużnika. Lokal mieszkalny, o powierzchni 26,88m2, składający się z pokoju i kuchni. W księdze wieczystej powierzchnia wynosi 41,40m2 i została podana razem z powierzchnią pomieszczeń przynależnych tj. piwnicą i strychem. Lokal w dostatecznym stanie technicznym i znacznie gorszym wizualnie. W kuchni wygrodzono prowizorycznie niewielką łazienkę z wc. Lokal o niskim standardzie, jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną. W lokalu nie ma prądu i gazu- zdemontowane liczniki, ogrzewanie piecem kaflowym. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy, murowany w technologii tradycyjnej, wybudowany w 1880 roku, w dość dobrym stanie technicznym. Budynek jest posadowiony na działce nr 331, obręb Południe, teren ten w mpzp jest opisany jako teren zabudowy wielorodzinnej (A-18MW) i znajduje się w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Suma oszacowania wynosi 22 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08952700070000198020000001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Teresa Marciniak
Wyświetleń: 157