Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Rzeszów

CENA WYWOŁAWCZA - 124 050 zł

Data przetargu - 02.11.2017, 13:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Rzeszów
woj. podkarpackie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta RZ1Z/00156927/8
Powierzchnia całkowita 38,0m2
Powierzchnia użytkowa 38,0m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie , ul. Słowackiego 24 pok. 35 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc zawiadamia , że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 w dniu 2 listopada 2017 r. o godz. 13:00 , sala nr 6 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 75, położonego w Rzeszowie przy ul. Piastów 7, o pow. 38 m2 wpisanego do księgi wieczystej nr RZ1Z/00156927/8 prowadzonej przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie stanowiącej własność dłużnika: Dudek Sławomir Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165.400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 124.050,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości 16.540,00 zł w gotówce na rachunek Komornika Sądowego nr 45 2030 0045 1110 0000 0395 1560 BGŻ S.A. lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35 ( tel. 17 850 84 15 ) . Informacja o licytacji znajduje się na stronie internetowej http://www.komornik-rzeszow.pl/ i http://www.licytacje.komornik.pl/ . Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn. m.p.
Wyświetleń: 106